محمدرضا فرجی در پاسخ به اینکه آیا تخفیف ۵۱ درصدی بلیط فیلم سینمایی”بادیگارد”در سینما “صحرا” قانونی است یا خیر، اظهار داشت: اگر سینمادار مجوز این مسئله را از صاحب اثر دریافت نکرده باشد یا اگر توافق طرفین به اطلاع شورا نرسیده باشد صددرصد تخلف رخ داده است.

وی در ادامه اضافه کرد: قاعده این بوده که سینمادار اگر بخواهد تخفیفی را برای هر اثر سینمایی در نظر بگیرد باید این مسأله در قرارداد اعمال شود و صاحب فیلم نسبت به آن آگاه باشد.

باید موافقت شورا کسب شود

فرجی تصریح کرد: در قرارداد فیلم “بادیگارد”چنین نکته ای بعید میدانم که اعمال شده باشد…

سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به اینکه نوع بلیط های تخفیف دار با بلیط های معمولی تفاوت دارد، گفت: اگر سینمادار برای اثری بلیط نیم بها درنظر گرفته، باید نوع بلیط در قرارداد با صاحب فیلم درج شده باشد و البته موافقت شورای نمایش کسب شده باشد وگرنه تخلف صورت گرفته و رفتار غیرقانونی رخ داده است.