۰۶۱۱۱۴۰۰

پرسش یک رسانه مستقل از دبیر جشنواره فجر⇐آیا به انجمنی موسوم به «منتقدان خانه سینما» پیشنهاد اجرای نشستهای فجر داده شده؟ یا کل ماجرا حاصل خیال پردازی ذینفعان است؟

سینماروزان: عملکرد انجمنی موسوم به منتقدان خانه سینمای ایران در سالهای اخیر اغلب با نقد رسانه ها و روزنامه نگاران مستقل روبرو شده است. به [...]
image_print