۱۲۰۷۱۴۰۲
در سیزدهمین برنامه «مستندات یکشنبه» خانه هنرمندان ایران مطرح شد: بازسازی، آفت امروزه سینمای مستند ایران است

در سیزدهمین برنامه «مستندات یکشنبه» خانه هنرمندان ایران مطرح شد: بازسازی، آفت امروزه سینمای مستند ایران است

سینماروزان/محمد افضلی: در سیزدهمین برنامه «مستندات یکشنبه» خانه هنرمندان ایران، طریقه نمایش بافتِ روستایی و فرهنگِ روستا در سینمای [...]
نمایش ایاقچی در سینماتک خانه‌ هنرمندان

«ایاقچی» در مستندات یکشنبه خانه هنرمندان ایران

سینماروزان/روح‌الله نشیبا: سیزدهمین برنامه «مستندات یکشنبه» که زیرمجموعه سینماتک خانه‌ هنرمندان ایران به پخش فیلم‌های مستند می‌پردازد، [...]
image_print