۰۱۱۱۱۴۰۰

صدور مجوز کارگردانی سینمای مهران مدیری در حالی که او دو هفته پیش فیلمش را کلید زد!!!+فهرست کامل متقاضیانی که با کارگردانی سینمایی آنها موافقت شده

سینماروزان: شوراي پروانه ساخت معاونت ارزشیابی و نظارت در سه ماهه دوم سال جاري با تقاضای کارگردانی ۲۰تن  از متقاضیان فیلم اول موافقت کرد. به [...]
image_print