۰۴۰۷۱۴۰۲

پلتیکی جالب برای گریز از بحران کم مخاطب بودن بین الملل فجر: باز نکردن سالن رأس ساعت مقرر

سینماژورنال: خالی بودن سالنهای نمایش فیلمها در بین الملل فجر سبب ساز آن شده که به تازگی روند جالبی برای توجیه کم مخاطبی جشنواره در پیش [...]
image_print