۲۸۱۰۱۴۰۰

مهران مدیری، سازشکار یا منفعت طلب؟ بازیگر یا بازیچه؟

سینماروزان: مهران مدیری بازیگر است یا بازیچه؟ سازشکار است یا منفعت طلب؟ دو فراز دیده شده از زندگی او را مرور می کنیم بلکه بتوان به این [...]
image_print