۱۴۰۹۱۴۰۰

۱۴ سال بعد از “من ترانه ۱۵ سال دارم”⇐رسول صدرعاملی باز هم به سراغ دغدغه‌های نوجوانان می‌رود

سینماژورنال: رسول صدرعاملی بعد از “زندگی با چشمان بسته” حدودا شش سالی می شود که فیلم تازه ای را نساخته است. به گزارش سینماژورنال [...]
image_print