۰۶۰۸۱۴۰۰

توضیحات مانی حقیقی در چرایی “دو ریالی” خواندن برخی خبرنگاران

سینماژورنال: اسفندماه سال گذشته و بعد از مجادله لفظی میان تعدادی از خبرنگاران و لیلا حاتمی در پشت صحنه “رگ خواب” حمید نعمت ا.. بود [...]
image_print