۳۰۱۰۱۴۰۰

تنها سینمای اسلامشهر طعمه حریق شد!

سینماروزان: شامگاه دیشب سینمافجر اسلامشهر که طی یکسال گذشته مراحل بازسازی و تبدیل به چهارسالن سینما را پشت سرمی گذاشت در آتش سوخت. به [...]
image_print