۰۱۰۴۱۴۰۰

نماد انتخاباتی رییس دولت یازدهم، روزنامه شد

سینماژورنال: افزوده شدن بر دامنه رسانه ها چه در فضای کاغذی و چه در فضای مجازی خوشحال کننده است. به گزارش سینماژورنال فارغ از وجه اشتغالزایی [...]
image_print