۰۴۰۹۱۳۹۹
بهمن+حبشی+محمدرضا+فرجی+مصطفی+سماوات

در نتیجه تغییر ساختار نظارتی سازمان سینمایی رخ داد⇐ محمدرضا فرجی=مدیرکل نظارت بر نمایش/بهمن حبشی=مدیرکل نظارت بر تولید/مصطفی سماوات=مدیرکل نظارت بر مشاغل و مراکز و موسسات

سینماروزان: در نتیجه تغییر ساختار معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، طی احکامی از سوی رئیس سازمان سینمایی مدیران کل این معاونت [...]
image_print