۱۵۰۹۱۳۹۹
سینما+آیکون+درجه+بندی

افشای اعضای شورایی که به درجه‌بندی سینماگران اقدام کرده‌اند⇐از معاون نظارت و فرهاد توحیدی تا ابوالحسن داوودی و مصطفی سماوات و…

سینماروزان: شفاف‌سازی حسین انتظامی درباره درجه هنری سینماگران با سوءتفاهمات مختلفی روبرو شده است؛ از چرایی صدور درجه دو برای هنرمندان [...]
image_print