۲۵۰۳۱۴۰۰

چرا نگار جواهریان از اینکه بگوید “بچۀ فرشته است” واهمه داشت؟

سینماژورنال: قضاوت درباره آدمها به واسطه طبقه اجتماعی که به آن تعلق دارند از دیرباز در میان ایرانیان شیوع داشته است. به گزارش سینماژورنال [...]
image_print