۱۵۰۹۱۳۹۹

یک سکانس سینمایی پیش روی دایورت کنندگان دردهای بدنه سینما⇐وقتی حقوق اخوان ثالث قطع شد…

سینماروزان: سهم بدنه سینمای ایران از میلیاردهایی که برای شستشو یا فرهنگ سازی(!!) وارد سینما میشود تقریبا متمایل به صفر است و حلقه ای بسته [...]
image_print