۲۹۰۳۱۴۰۰

آیا جایزه گرفتن از یک جشنواره گمنام هندی خوشحالی دارد؟ آن هم جشنواره ای که فیلم ضدنظام “رز سرخ” را پذیرا بود؟

سینماژورنال/ورتا چمانی: اینکه یکی از بازیگران مطرح کشورمان جایزه بهترین بازیگری جشنواره ای به نام جِیپور را بگیرد بیشتر از آن که اسباب [...]
image_print