۰۷۰۹۱۳۹۹

خروجی تازه‌ترین شفاف‌سازی سازمان سینمایی درباره هنروتجربه⇐یک میلیارد برای اجاره سالن!!+بیش از ۸۰۰میلیون هزینه پشتیبانی!!+۴۰۰میلیون برای انتشار مجله+بیش از صدمیلیون برای سایت+۱۵۰میلیون برای انتشار برنامه اکران!

سینماروزان: در روال منتج از مدیریت حسین انتظامی بر سازمان سینمایی تازه‌ترین گزارش عملکرد مالی هنروتجربه منتشر شده است. طبق این شفاف‌سازی [...]

شفاف سازی حسین انتظامی به هنروتجربه رسید⇐بیش از ۸۰۰ میلیون هزینه پشتیبانی!!/۴۰۰ میلیون برای انتشار نشریه ای که مشخص نیست چقدر تکفروشی دارد؟؟/۱۵۰میلیون برای انتشار برنامه اکران!/۱۴۰میلیون برای سایت و نشر اخبار !!!

سینماروزان: موتور شفاف سازی سازمان سینمایی همچنان روشن است و در تازه ترین مورد فهرست ریزهزینه های هنروتجربه در سال جاری منتشر شده است. برطبق [...]
image_print