۰۱۰۴۱۴۰۰

تاثیرپذیری از شریعتی چه ربطی دارد به فیلمسازی بدون بازگشت سرمایه؟

سینماژورنال: امیرحسین ثقفی کارگردانی که با ساخت تنها سه فیلم سینمایی نشان داده بیشتر از آن که به دنبال سرگرم کردن مخاطب باشد به دنبال [...]
image_print