۱۴۰۹۱۴۰۰

یک کارگردان خطاب به حامد بهداد⇐مگر پسران عباس صغیرند که شما داش آکل این شهر شده‌ای؟

سینماژورنال: تصویر وارونه ای که حامد بهداد در روز پزشک از بوعلی سینا در صفحه اجتماعیش قرار داد سبب ساز انتقادات فراوانی به وی شد. به گزارش [...]
image_print