۳۰۱۰۱۴۰۰

آیا انجمن منتقدان، “هفت” را هم فتح می کند؟!

در حالی که ضعف بارز محمود گبرلو در اجرا در کنار عدم دانش سینمایی کافی وی برای اجرای یک برنامه کاملا تخصصی سینمایی سبب ساز آن شده که انتقادات [...]
image_print