۰۱۰۳۱۴۰۱
سینما+آیکون+درجه+بندی

افشای اعضای شورایی که به درجه‌بندی سینماگران اقدام کرده‌اند⇐از معاون نظارت و فرهاد توحیدی تا ابوالحسن داوودی و مصطفی سماوات و…

سینماروزان: شفاف‌سازی حسین انتظامی درباره درجه هنری سینماگران با سوءتفاهمات مختلفی روبرو شده است؛ از چرایی صدور درجه دو برای هنرمندان [...]
بهمن+حبشی+محمدرضا+فرجی+مصطفی+سماوات

در نتیجه تغییر ساختار نظارتی سازمان سینمایی رخ داد⇐ محمدرضا فرجی=مدیرکل نظارت بر نمایش/بهمن حبشی=مدیرکل نظارت بر تولید/مصطفی سماوات=مدیرکل نظارت بر مشاغل و مراکز و موسسات

سینماروزان: در نتیجه تغییر ساختار معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، طی احکامی از سوی رئیس سازمان سینمایی مدیران کل این معاونت [...]
image_print