1

واکنش یک مدیر حوزه هنری به گزارش سینماروزان⇐رایت «زادبوم» به شخص داوودی واگذار شده⇔پرسش: چرا نام فارابی به عنوان سرمایه‌گذار روی پوستر آمده؟/آیا فارابی هزینه خرید رایت از حوزه را تأمین کرده؟

سینماروزان: گزارش چند روز قبل سینماروزان درباره حذف نام حوزه هنری مالک اصلی «زادبوم» از پوسترهای این فیلم و آمدن نام فارابی که هیچ نقشی در تولید آن نداشته بر روی پوسترها(اینجا را بخوانید) با واکنش یکی از مدیران حوزه هنری مواجه شد.

این مدیر که علاقه ای به ذکر نامش نداشت با بیان واگذاری مالکیت «زادبوم» به سینماروزان گفت: مالکیت «زادبوم» به شخص ابوالحسن داوودی کارگردان فیلم واگذار شده ولی در جریان اینکه آیا فارابی در فیلم شریک شده یا نه نیستیم.

این مدیر در چرایی واگذاری مالکیت به داوودی بیان داشت: همان دلیلی که باعث شد فیلم بعد از دریافت پروانه نمایش دو سال پشت خط اکران بماند عامل این امر بود؛ حوزه هنری از ابتدا با برخی مضامین طرح شده در فیلم مشکل داشت و در نهایت چاره ای نماند جز واگذاری مالکیت به داوودی.

برمبنای آنچه این مدیر حوزه هنری بیان داشته اتفاقی که برای «زادبوم» رخ داده بی شباهت با «خانه پدری» نیست. در مورد «خانه پدری» هم ناجی هنر به عنوان سرمایه گذار اصلی فیلم چون از نتیجه فیلم کیانوش عیاری راضی نبود در نهایت با دریافت هزینه صرف شده، مالکیت را به عیاری واگذار کرد تا عیاری باشد که به دنبال صدور پروانه نمایش برود.

درباره «زادبوم» هم حوزه هنری احتمالا برای آن که نیش و کنایه های سیاسی موجود در فیلم که برخی مدیران ظاهرالصلاح را دربرمیگیرد دامنش را نگیرد مالکیت را به داوودی واگذار کرده و داوودی هم که پیشتر پروانه نمایش دریافت کرده بود فیلم را به زودی روی پرده خواهد فرستاد.

با این وجود پرسش اصلی به جای خود باقیست؛ اینکه چرا بر روی پوستر «زادبوم» نام فارابی هم به عنوان سرمایه گذار آمده است؟ آیا فارابی برای تأمین بودجه مربوط به خرید مالکیت فیلم از حوزه به داوودی کمک کرده است؟