1

به موازات انتشار خبر حضور یک نیروی سابق «رجانیوز» در مدیریت میانی شبکه سوم⇐برخی دیگر از «رجانیوز»ی‌ها به برنامه‌سازی برای شبکه سوم می‌پردازند 

سینماروزان: به تازگی و بعد از حضور علی فروغی در مدیریت شبکه سوم سیما، رسانه سازمان تبلیغات خبر داد که مهدی آذرپندار از نویسندگان سابق «رجانیوز» و نویسنده فیلم ضدفتنه «ماه گرفتگی» که دو سال بعد از تولید مشتری برای اکران پیدا نکرده، به مدیریت گروه فیلم و سریال این شبکه خواهد رسید.(اینجا را بخوانید)

به موازات این خبر هم برنامه ای فرهنگی-هنری در شبکه سوم روی آنتن رفته با نام «کیوسک» که سردبیری‌اش به امیر ابیلی سپرده شده که او نیز سابقه نویسندگی برای «رجانیوز» را دارد.

این برنامه نه به صورت زنده بلکه به صورت تولیدی روی آنتن خواهد رفت و هرچند تهیه کننده اش محمدامین نوروزی که او نیز بارها نوشته‌‌هایش در «رجانیوز» منتشر شده، مدعیست برنامه ای چندشاخه در حیطه های هنر و ادبیات تولید میکند اما در چارت دو قسمت ابتدایی «کیوسک» چربش با سینماست.

حضور نویسندگان «رجانیوز» در شبکه سوم به بهانه جوانگرایی صورت گرفته اما آیا جوانگرایی خط کشیده و با تمرکز بر به کارگیری آدمهایی متعلق به یک اردوگاه خاص سیاسی میتواند موتور محرکه ای برای این شبکه باشد؟؟

کافیست به تسلسلی که برخی ارگانهای متمول ارزشی با همین خط کشیها دچارش شدند نگاهی بیندازیم یا مرور کنیم خروجی فعالیت همینهایی که اخیرا سر از شبکه سوم درآورده‌اند را در دیگر ارگانها و نهادها، تا بتوانیم راحتتر پاسخ این سوال را بدهیم.

نه فقط رسانه ملی که مملکت ما نیاز دارد به اعتماد به جوانان مستعد و واسپاری مسئولیت به آنان! اما نه فقط اعتماد به گروهی خاص از جوانان که متعلق به اردوگاهی خاص هستند بلکه جذب تمامی جوانان مستعد و استفاده از اندیشه و انرژی شان برای برون‌رفت از رکود.