1

به جز مدیر نظارت و ارزشیابی، دو مدیر دیگر در سازمان سینمایی منصوب شدند

سینماروزان: در کنار معرفی ابراهیم داروغه زاده به عنوان رییس تازه اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد دو مدیر تازه در سازمان سینمایی منصوب شدند.

به گزارش سینماروزان رییس سازمان سینمایی با تقدیر از نصرت اله مرادی، رمضانعلی حیدری خلیلی را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب کرد.

محمود اربابی نیز به عنوان معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی منصوب شد تا مأموریت تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی سینمای ایران را در کنار مأموریت های مهم دیگر به سرانجام برساند.