1

برنامه مهتاب کرامتی برای پوشش متحدالشکل پرسنل اجرایی جشنواره

سینماژورنال: با جدایی شهاب حسینی از تیم مشاوران دبیر جشنواره فیلم فجر حالا تنها مهتاب کرامتی است که به عنوان مشاور ادامه فعالیت می دهد.

به گزارش سینماژورنال هرچند گمان می شد با حذف “آه ای عبدالحلیم” از بخش مسابقه که کرامتی سرمایه گذار آن بود وی واکنشی نسبت به این اتفاق نشان دهد اما هیچ واکنش آشکاری از سوی وی صورت نگرفت و او کار خود را به عنوان مشاور ادامه داد.

کرامتی که در کنار بازیگری و اخیرا تولید، دستی هم در طراحی پوشاک دارد برنامه جالبی را هم دارد برای طراحی پوشاک پرسنل اجرایی جشنواره.

پوشش متحدالشکل در کاخ اصلی و کاخ مردمی

شنیده های سینماژورنال حکایت از آن دارند در طول برگزاری جشنواره هم در کاخ اصلی جشنواره و هم کاخ مردمی پرسنل اجرایی جشنواره با پوششی متحدالشکل حضور خواهند داشت.

در طراحی این پوشش کوشیده شده اله مانهای اسلامی-ایرانی مورد توجه قرار گیرد.

اجرایی شدن درست و اصولی ایده کرامتی قطعا فضای تازه ای را پیش روی مخاطبان جشنواره هم قرار خواهد داد و در نهایت می تواند الگویی باشد برای دیگر جشنها و جشنواره های فرهنگی کشور.