این است نتیجه راه اندازی ساختارهای بوروکراتیک بودجه خوار بجای واسپاری امور به بخش خصوصی⇐خرج نزدیک به یک میلیارد پول در “هنروتجربه” به عنوان هزینه پشتیبانی!!!

سینماروزان: شفاف سازی حسین انتظامی بالاخره به گروه دولتی هنروتجربه هم رسید. گروهی که زمانی بنا شد تا باری از دوش دولت بردارد ولی بعد از شش سال جز سالنهای کم و بیش خلوت و بودجه خواری مداوم خروجی مشهودی نداشته!!

انتشار ریزهزینه ای هنروتجربه در سال 97 مشخص ساخته که مدیران این گروه فقط نزدیک به یک میلیارد(955میلیون) خرج پشتیبانی کرده اند!!! به عبارتی ماهانه 80 میلیون در این گروه خرج پشتیبانی میشود!! پشتیبانی از چه و که را ما نمیدانیم ولی بعید میدانیم حتی پولدارترین موسسه پخش فیلم ایران حتی به اندازه نصف این رقم هزینه پشتیبانی داشته باشد!!

این همه دستاورد(!) هنروتجربه نیست چون روسای این گروه بیش از نیم میلیارد(563میلیون) صرف انتشار مجله ای کرده اند که اصلا مشخص نیست ماهیانه چقدر تکفروشی دارد؟؟

مدیران هنروتجربه 823میلیون صرف اطلاع رسانی و تبلیغات کرده و 307 میلیون صرف آیین دیدار کرده اند! این دو هزینه رویهم بیش از یک میلیارد میشود!!!

یک سوال مهم این است گروهی که هزینه پشتیبانیش میلیاردیست در طول سال چند فیلم دارد که فروش اش معادل همین هزینه پشتیبانی شود؟

برای آشنایی با دیگر دستاوردهای هنروتجربه(!!) اینجا را ببینید.