۰۳۰۴۱۴۰۰

صاحبان سینمایی در زاهدان: یک سال است به دنبال مکالمه با رییس سازمان سینمایی هستیم اما نتیجه ای حاصل نشده!

سینماژورنال: صاحبان سینما فرهنگ زاهدان با ارسال نامه ای به رییس سازمان سینمایی که نسخه ای از آن در اختیار سینماژورنال قرار گرفته است [...]
image_print