۱۲۰۹۱۳۹۹

توصیه رامتین خداپناهی به مدیران رسانه ملی⇐برای نوروز هم که شده “باید” و “نباید” را فاکتور گیرید و اندرزهای آمرانه را طلاق دهید!!

سینماروزان: یکی از ویژگیهای سالیان رسانه ملی نگاه از بالا و آمرانه ایست که در اغاب برنامه های آن از بخشهای خبری تا تاک شوها دیده میشود. [...]
image_print