خروجی تازه‌ترین شفاف‌سازی سازمان درباره بودجه ۶۰ و چندمیلیاردی فارابی⇐بیش از ۱۰میلیارد بودجه برای “مدیریت…”+بیش از ۴میلیارد برای جشنواره‌ای که برگزار نشد!!!+بودجه هنگفت برای حمایت از جشنواره‌ای که زعیمی ارگانی دارد+ ۲.۵میلیارد برای اعزام سینماگران به مجامع بین‌الملل+…

سینماروزان/محمد شاکری: تازه‌ترین شفاف‌سازی حسین انتظامی درباره عملکرد مالی بنیاد سینمایی فارابی بسان قبل پر است از شگفتی.

شاید باورش سخت باشد ولی در دورانی که کرونا سینما را تعطیل کرده و اهالی سینما را به خاک سیاه نشانده، فارابی بیش از ۶۰میلیارد(دقیقا ۶۴.۱۳ میلیارد) ردیف بودجه داشته است!

بالاترین هزینه فارابی برای بندی است با عنوان “کمک به راهبری مدیریت فیلمهای سینمایی” !!
اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این بند حدود ۸.۵میلیارد بود ولی بیش از ۱۰میلیارد پرداخت شده برای مدیریت فیلمهای سینمایی!

اینکه این “مدیریت…” چیست روشن نشده ولی با توجه به اینکه بند “هزینه جاری و پشتیبانی” در شفاف‌سازی اخیر فارابی نیست، هیچ بعید نیست که بودجه “مدیریت…” همان بودجه پشتیبانی باشد؟

در ریزهزینه‌های فارابی، اعتباری بیش از ۴میلیارد(دقیقا ۴.۴۳میلیارد) برای برگزاری جشنواره موسوم به جهانی فجر درنظر گرفته شده؛ در حالی که این جشنواره امسال و به دلیل کرونا اصلا برگزار نشده ولی تاکنون مطابق با شفاف‌سازی انتظامی بیش از یک میلیارد هم صرف جشنواره‌ای شده که اصلا برگزار نشده.

بودجه ۳میلیاردی برای برگزاری جشنواره کودک، بودجه نیم میلیاردی برای طرحی با نام “سیمرغ و پروانه‌ها” ، بودجه نزدیک به یک میلیاردی(دقیقا ۹۰۰میلیون) برای برگزاری جشنواره مقاومت از دیگر اعتبارات هنگفت فارابی است.

اینکه چرا فارابی باید بودجه جشنواره مقاومتی را بدهد که علاوه بر زعامت بنیاد روایت، امسال حمایت وزارت بهداشت را داشته معلوم نیست؟؟

اعتبار ۲.۵میلیاردی برای بازاریابی بین‌الملل و اعزام سینماگران به مجامع بین‌المللی از دیگر شگفتی‌های ریزمالی فارابی است.

فارابی حتی ۲۵۰میلیون برای کمک به نظارت و ارزشیابی گرفته!!

فهرست کامل عملکرد مالی فارابی را اینجا ببینید.

تازه‌ترین ریزهزینه‌های فارابی

تازه‌ترین ریزهزینه‌های فارابی